POSLOVNO SAVETOVANJE I UMREŽAVANJE

 

Organizacija poslovnih susreta, sajmova, traženje adekvatnih partnera za saradnju u zemlji i inostranstvu, kreiranje klastera, razvoj zajedničkih projekata (due diligence-a i joint venture-a), predstavljaju moderne mehanizme poslovnog razvoja koje želimo da približimo i našoj poslovnoj zajednici.

PRONALAŽENJE ALTERNATIVNIH MODELA FINANSIRANJA POSLOVANJA

Nedostatak kapitala u redovnom poslovanju danas je česta pojava. Aktiviranje povoljnih kreditnih linija za preduzetnike i malu privredu, apliciranje za subvencije koje omogućava Država, apliciranje za strana donatorska sredstva usmerena razvoju novih tehnologija i sistema poslovanja, samo su deo mogućnosti koje smo u stanju da ponudimo zainteresovanim klijentima..

PROJEKTNI MENADŽMENT

 

Naše aktivnosti usmerene su i na razvoj i implementaciju projekata i menadžment rešenja za naše klijente kojima se unapređuje konkurentnost i viši stepen produktivnosti i efikasnosti njihovog poslovanja. Svesni raznovrsnosti izazova sa kojima se susreće poslovna zajednica, naš konsultantski tim u mogućnosti je da pruži sledeće usluge:
 

Planiranje i realizacija poslovnih razvojnih projekata
Izrada studija izvodljivosti, planova realizacije projekata, sa procenom resursa (vremenskih, materijalnih, ljudskih i organizacionih), praćenje implementacije sa predlogom korektivnih mera, procenom rizika i ocenom ostvarenih rezultata; Planiranje i realizacija projektnih aktivnosti posebno je atraktivna usluga za organizacije civilnog društva (NVO-e) koje imaju nerazvijene kapacitete ali i druge privredne subjekte i javnu upravu. Modeli finansiranja navedenih usluga fleksibilni su i prilagođeni rezultatima koji se ostvare za potrebe klijenata.

 

Izrada aplikacija za konkurisanje kod poslovnih banaka, državnih organa, stranih donatora i investicionih fondova
Svesni činjenice da su administrativne procedure najčešća prepreka prilikom apliciranja poslovnih subjekata kod različitih finansijskih institucija i donatora, naš konsultantski tim u mogućnosti je da ponudi razvoj široke palete aplikacija za potrebe konkurisanja kod poslovnih banaka, donatorskih fondova, državne uprave, investicionih fondova kao i drugih institucija koje odobravaju određeni vid podrške njihovom poslovanju. U okviru ovih usluga posebno su atraktivne izrade aplikacija za korišćenje predpristupnih EU sredstava kako organa državne uprave i lokalne samouprave, tako i organizacija civilnog društva i privredne subjekte.

BIZNIS PLANOVI, INVESTICIONE STUDIJE , PLANOVI UPRAVLJANJA RIZICIMA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI

 

Planiranje razvoja poslovnih operacija zahteva strukturiran i analitičan pristup, pri kojem će se uzeti u obzir svi relevantni faktori. Njihovom analizom, kreiranjem adekvatnih poslovnih strategija kojim bi se umanjili rizici i uvećale šanse za povoljne poslovne scenarije, strateški se pozicionira poslovanje naših klijenata na mapi uspešnih. Prema posebnim zahtevima klijenata moguća je i kombinacija navedenih strateških dokumenata u skladu sa specifičnostima njihovog poslovanja.

PRAĆENJE I ANALIZA POSLOVANJA

 

Bilans stanja, Bilans uspeha, analiza proizvodnje i prodaja, protok novca, analiza naplate, analiza radne snage, analiza troškova, analiza tačke rentabilnosti, analiza pravnog okvira.
U određenim momentima poslovanja, postoje tačke gde je potrebno napraviti presek stanja, napraviti adekvatne analize i doneti važne zaključke za nastavak poslovanja.

SOFTVERSKA REŠENJA

 

Celokupni procesi u poslovanju nisu zaokruženi na pravi način, ako se ne pretvore u softvere. Računarski sistem koji je prilagođen Vašem poslovanju  pre svega omogućuje veću brzinu i tačnost obrade podataka, kao  i alat pomoću koga donosite preciznije i bolje poslovne odluke.

BRC - STANDARD ZA UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU HRANE

 

BRC standard razvijen je od strane vodećeg udruženja trgovaca u Velikoj Britaniji – BRC, koje zastupa sve prodavce od malih, nezavisnih privatnih prodavnica, do velikih prodajnih lanaca i robnih kuća, kao alat maloprodajama za evaluaciju isporučilaca prehrambenih proizvoda koji su se prodavali pod njihovim robnim markama.

USLUGE PRIVATNOM SEKTORU