• facebook-square
  • twitter-bird2-square

© 2012-2019 by NACOR. All rights reserved.                                                                                      No animals were harmed while making this website


Poslovanje se radikalno izmenilo od poslednje velike revizije standarda 2000. godine. Izmenila se tehnologija, način sprovođenja procesa, granice su postale gotovo beznačajne u današnjoj globalnoj ekonomiji, lanci snabdevanja su složeni i dostupnost informacija se eksponencijalno množi.

 

Da bi se osiguralo da ISO 9001 nastavlja da služi poslovnu zajednicu i održava svoju relevantnost na današnjem tržištu, standard je revidiran kako bi odgovorio na promene u poslovnom svetu.

 

Jedna činjenica ostaje konstantna - kako bi bila uspešna, preduzeća moraju da se prilagode kako bi  zadovolja rastuće potrebe kupaca. Orijentisanost na zadovoljstvo korisnika ostaje prioritet i za ISO 9001:2015. 

 

Sa objavljivanjem novog izdanja ISO 9001:2015 standarda dat je rok organizacijama da se usklade sa novim i izmenjenim zahtevima i svoj sertifikat zamene najkasnije do septembra 2018 godine.

 

Izdanje ISO 9001:2015 donosi značajne izmene i zahteva ozbiljan rad na prilagođavanju sistema menadžmenta kvalitetom.

 

Kako bismo Vam pomogli, tim NACOR-a je pripremio sledeću uslugu: 

 

„Tranzicija na ISO 9001:2015“


Faza I – Analiza stanja i potreba


Radi dobijanja prave slike o potrebnim izmenama Vašeg sistema menadžmenta kvalitetom, uradićemo analizu stanja na osnovu koje ćemo pripremiti dinamički plan tranzicije. Plan će sadžati:

 

  • uporedni pregled zahteva stanadarda, sa opisom načina na koji je Vaše preduzeće odgovorilo na zahtev i načina na koji to sada treba biti urađeno

  • prikaz potrebnih dopuna sistema radi zadovoljavanja zahteva novih tačaka standarda

  • procenjeni period za realizaciju aktivnosti

  • uključenost konsultanata 

 

Faza II – Izmena sistema menadžmenta kvalitetom i izrada dopuna  

 
U skladu sa identifikovanim potrebama, kosultanti će, u saradnji sa Vašim zaposlenima, izraditi predloge izmena dokumentacija i nacrte novih dokumenata


Faza III – Odobravanje i implementacija


Vi odobravate novonastalu dokumentaciju ili sprovodite izmene u saradnji sa konsultantom, nakon čega sledi „puštanje sistema u rad“ i obuka zaposlenih za primenu novih i izmenjenih formi dokumentovanih informacija (u prethodnom izdanju važili su termini „dokumenta“ i „zapisi“ koji su sada objedinjeni i zamenjeni novim terminom)


Faza IV – Interna provera

 

Od trenutka kada je okončana obuka, zaduženi konsultant sprovodi internu proveru kako bi se utvrdio nivo prihvatanja i primene sistema.
Interna provera se sprovodi na isti način na koji će biti izvedena i sertifikaciona provera, kako bismo predupredili eventualne zamerke sertifikacionog tela.
Bez obzira na to u kom će trenutku Vaše sertifikaciono početi da izdaje sertifikate za novu verziju ISO 9001 sistema, Vi ćete sa izmenjenim sistemom ispunjavati osnovne zahteve i ISO 9001:2008 tako da ćete biti u mogućnosti da se sertifikujete u skladu sa ISO 9001:2008 do septembra 2018, ali ćete biti u svakom trenutku spremni za proveru u skladu sa novim zahteVima ISO 9001:1015.


Na vaš zahtev poslaćenom Vam ponudu koja sadrži detaljnija objašenjenja i druge potrebne informacije.