top of page
Tractor at Work

"Bezbednost hrane počinje poljoprivrednom proizvodnjom - od njive do trpeze. "

Nepoznat autor

Uvođenje Global G.A.P. Standarda - Standarda dobre poljoprivredne prakse

 

Da bi se dobio proizvod koji je zdravstveno bezbedan i kvalitetan, poljoprivrednik mora da usaglasi proizvodnju sa pravilima GlobalG.A.P. Ta pravila se u okviru standarda nazivaju kontrolnim tačkama, a u poslednjoj verziji Global G.A.P. standarda, njih je preko 200.

U zavisnosti od mesta na kojem se tačke javljaju i gde se kontrolišu, mogu se podeliti u pet grupa:

 

- Kontrolne tačke koje se odnose na aktivnosti primarne proizvodnje u polju

- Kontrolne tačke koje se odnose na skladištenje đubriva i skladištenje pesticida

- Kontrolne tačke koje se odnose na aktivnosti rukovanja proizvodima i objekte u kojima se rukovanje obavlja

- Kontrolne tačke koje se odnose na različite stvari u okviru ekonomskog dvošrišta gazdinstva

- Kontrolne tačke koje se odnose na adminisitrativno-birokratske zahteve.

Ispunjavanje ovih kontrolnih tačaka se garantuje ukoliko se proizvođač pridržava procedura, uputstava, analiza, planova i zapisa koje se za potrebe ovog standarda kreiraju.

Kada odulučite da pristupite uvođenju i sertifikaciji GlobalGAP standarda, morate imati u vidu nekoliko pojedinosti od kojih zavisi sam proces i period uvođenja.

Sertifikacija se vrši u vreme berbe, odnosno žetve, ali je neophodno da pre toga imate u potpunosti uveden sistem koji se aktivno primenjuje minimum tri meseca. Sam postupak analize stanja i uvođenja sistema traje takođe tri meseca. To znači da trebalo započeti uvođenje najmanje šest meseci pre berbe, odnosno žetve.

Postupak analize stanja i kreiranja svih potrebnih dokumenta, kao i obuka zaposlenih za primenu zahteva se u potpunosti sprovodi od strane stručnih lica, tj. odabranih konsultanata koji dolaze na kod Vas nekoliko puta za vreme uvođenja. Praktično, uvođenje GlobalG.A.P standarda obuhvata sledeće aktivnosti:

- analizairanje procesa rada i pripremanje za uvođenje standarda,

- kreiranje svih potrebnih dokumenata radi dokazivanja ispravnosti po svim kontrolnim tačkama;

- dokumentovanje sistema kako bi se obezbedila usklađenost sa grupom administrativno-birokratskih zahteva standarda,

- obuku zaposlenih za primenu zahteva,

- proveru sistema od strane konsultanata radi provere usaglašenosti sa zahtevima standarda i

- organizaciju sertifikacije standarda u saradnji sa internacionalnim akreditovanim sertifikacionim kućama.

Nakon uvođenja od strane NACORa, zaposleni i druga angažovana lica će biti u potpunosti obučeni da vode zapise o radu, koji će služiti za proveru funkcionisanja sistema na sertifikacionoj proveri.

NACOR je do danas, u saradnji sa konsultantskim i sertifikacionim kućama, sproveo veliki broj implementacija, zahvaljujući stručnom kadru koji poseduje veliko iskustvo na ovom polju i zahvaljujući domaćim i inostranim donatorima.

Treba imati u vidu da u toku godine postoji više organizacija koje subvencionišu deo ili pun iznos sredstava za uvođenje i sertifikaciju, kao i da u većini slučajeva NACOR daje subvencije iz sopstvenih fondova za razvoj. Ukoliko ste zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova za razvoj, možete nas kontaktirati, a mi ćemo Vam u najkraćem roku predočiti Vaše opcije i mogućnosti dobijanja subvencija.

.

bottom of page