top of page
Sustainable Energy

"Upravljanje energetskom efikasnošću je najbrži, najlakši i najjeftiniji način da uštedite energiju i novac."

Ernest Moniz

Primjena ISO 50001 Sistema menadžmenta energijom

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu.

Zasnovan na širokoj primenljivosti u većini ekonomskih sektora, očekuje se da će standard uticati na više od 60% potreba za energijom širom sveta.

Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću.

Primenom standarda ISO 50001 se postiže sledeće:
•pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju,
•daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte,
•stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima,
•promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom,
•pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija,
•pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja,
•omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte,
•omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja.

ISO 50001 je sastavljen kako bi parirao ISO 14001 - sistemu upravljanja zaštitom životne sredine. Kao posledica toga, organizacije koje su već implementirale ISO 14001 sistem mogu lako integrisati ISO 50001 u postojeću strukturu. Kao i kod ISO 9000 i ISO 14000 serije, postoji proces sertifikacije ISO 50001 standarda kojim se potvrđuje poslovanje prema tom sistemu menadžmenta.

ISO 50001 će biti snažan u integrisanju merenja performansi i podataka sa okvirom upravljanja sistemom. On ne samo da dovodi do efektivnog upravljanja procesima, već povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudrom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve.

ISO 50001 omogućava da se sistematski postavi set ciljeva u vezi sa energijom i nudi pomoć u njihovom ostvarenju, čime se ostvaruju značajne uštede energije. Pored toga, mnoge države nude stimulativna sredstva i različite poreske olakšice za organizacije koje imaju implementiran ovaj sistem upravljanja energijom, koji je međunarodno prihvaćen.

Neke od koristi razvoja i implementacije ISO 50001 sistema za upravljanje energijom su:
•smanjena upotreba energije,
•kontrola i smanjenje troškova energije,
•smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
•priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklene bašte,
•kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.
 

bottom of page